DepollutAir (UE/Interreg V)

 


Couplages innovants de techniques de traitement des Composés Organiques Volatils (COV): nouvelles voies pour améliorer la qualité de l’air


La politique actuelle de réduction des émissions de COV est de donner une priorité à la substitution totale ou partielle des COV utilisés à la source. Cependant, lorsque cette substitution à la source n’est pas possible pour des raisons techniques, il est alors nécessaire de trouver des solutions pour traiter ces émissions par de nouveaux procédés adaptés à de faibles concentrations de COV, tout en ayant une bonne efficacité énergétique et permettant un traitement total sans formation de sous-produits.

Pour répondre à cette problématique industrielle et sur base d’une expertise précédente relative à la réduction des émissions de COV industrielles, le projet DepollutAir propose de développer de nouvelles méthodes de traitement innovantes basées sur le couplage de différentes techniques.

Le projet DepollutAir regroupe des compétences interrégionales complémentaires pour permettre le développement de ces nouveaux procédés. En effet, les techniques considérées pour le couplage sont l’adsorption, la catalyse, la photo-catalyse et les technologies plasma. L’UMONS apporte une expertise dans le développement d’unités pilotes et l’abattement des polluants par adsorption, l’Université de Namur (UNamur) apporte une expertise dans la synthèse des matériaux et la photo-catalyse, l’Université de Lille (ULille) apporte une expertise dans l’abattement des COV oxygénés par catalyse, l’Université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO) apporte une expertise dans l’abattement des COV par catalyse et l’Université de Gand (UGhent) apporte une expertise dans la technologie plasma. Les différents couplages utilisés dans le projet sont : « Adsorption-Catalyse », « Plasma-Catalyse » et « Adsorption-Photocatalyse » .

Pour répondre aux besoins de l’industrie et des autorités locales, nous devrons compléter nos études par des mesures réelles de polluants sur les sites industriels (ULCO)

Finalement, les procédés de traitement proposés doivent s’inscrire dans un développement durable et être sûrs du point de vue toxicologique, sans formation de molécules possédant un impact toxique pour l’homme à court et moyen termes. Par conséquent, pour valider nos méthodes, les études de toxicologie seront développées par une équipe de l’ULCO.

Ce projet compte accompagner les entreprises transfrontalières dans une démarche environnementale et durable pour leur proposer des solutions adaptées et innovantes pour le traitement des COV. Deux partenaires industrielles – un en France (TIM) et un en Belgique (Volvo) – seront impliqués à chaque étape du projet (de l’émission de COV à la solution).

 

Pour plus d’information, visitez notre site internet : http://www.gotos3.eu/fr/projecten/depollutair/home

 


« Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS) : nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren uit te voeren.


Vluchtige organische stoffen (VOS) vormen een belangrijk risico voor het milieu omwille van hun kankerverwekkende en toxische effecten op de volksgezondheid en hun rol in de vorming van troposferisch ozon. Deze stoffen worden daarom ook geklasseerd als prioritaire, toxische polluenten. De Europese wetgeving heeft dan ook striktere objectieven opgelegd voor VOS emissies onder meer voor de industriële uitstootgassen: VOS emissies moeten in 2020 gedaald zijn met 21 en 43% voor België en Frankrijk respectievelijk vergeleken met de emissies in 2005. Bovendien voorziet het klimaatplan 2030 ook in een reductie van de uitstoot van broeikasgassen (waarvan VOS een deel uitmaken) met 40% tegen 2030.

Het actuele beleid om VOS emissies te reduceren bestaat erin om prioriteit te geven aan de totale of gedeeltelijke eliminatie van VOS emissies door de VOS bron zelf te verwijderen. Wanneer dit echter niet mogelijk is om technische redenen, is het nodig om oplossingen te vinden voor het behandelen van deze emissies door nieuwe VOS afbraakprocédés toe te passen die aangepast zijn aan lage VOS concentraties en die op een energie-efficiënte manier een volledige afbraak kunnen realiseren zonder de vorming van bijproducten.

Om op deze industriële problematiek in te spelen stellen we in het kader van onze expertise in industriële VOS emissies voor om nieuwe, innovatieve behandelingsmethodes te ontwikkelen aangepast aan de industriële behoeften en gebaseerd op de koppeling van bestaande afbraakmethodes.

Het doel om nieuwe procedés te ontwikkelen zal bereikt worden door de complementaire expertise van de verschillende, interregionale projectpartners. UMONS is immers een expert in de ontwikkeling van industriële pilootinstallaties en VOS afbraak via adsorptie, terwijl UNamen gekend is voor materiaalsynthese en fotokatalytische VOS afbraak. ULille en ULCO daarentegen hebben een ruime ervaring in de katalytische afbraak van respectievelijk zuurstofrijke en aromatische VOS, terwijl UGent beschikt over een ruime expertise in plasma-geassisteerde VOS afbraak. Dankzij deze uitgebreide samenwerking zal het mogelijk zijn luchtzuiveringsprocedures te realiseren waarbij afbraaktechnieken aan elkaar gekoppeld worden. Om te voldoen aan de noden van de industrie en de lokale autoriteiten is het ook noodzakelijk om kennis te hebben over de reële uitstoot van polluenten op industriële sites. Om deze informatie te verkrijgen wordt er beroep gedaan op het Gemeenschappelijk Meetcentrum van ULCO. De vooropgestelde behandelingsprocedures moeten immers duurzaam en niet-toxisch zijn en dus geen moleculen creëren die een toxische impact kunnen hebben op de mens op korte en middellange termijn. Om de toxiciteit van de ontwikkelde technieken te valideren zullen ook toxicologische studies uitgevoerd worden door een ander ULCO team.

Dit project rekent er dus op om interregionale bedrijven te begeleiden naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak door hun innoverende en aangepaste behandelingstechnieken aan te bieden voor de behandeling van VOS. De complementaire expertise van de projectpartners, alsook de deelname van 2 geassocieerde industriële partners in 2 van de betrokken regio’s (TIM (Fr) & VOLVO (B)) en de VMM, zal bovendien een efficiënte samenwerking mogelijk maken op onderzoeksgebied en bij de applicatie van de nieuw ontwikkelde technieken.

Bezoek onze website voor meer informatie  : http://www.gotos3.eu/nl/projecten/depollutair/home