TRANSIMMERSIUM (UE+RW/Interreg)

Le problème de la sécurité des usagers vulnérables sur les réseaux routiers urbains se pose de façon comparable de part et d’autre de la frontière dans une zone de forte densité de population (1762 ha/km² à Mons et 2410 ha/km² à Douai) avec de nombreux usagers étrangers (travailleurs transfrontaliers, touristes, etc.). Les tissus urbains sont proches mais possèdent pourtant quelques particularités pouvant surprendre et donc présenter des dangers que seule une étude conjointe peut révéler.

Het probleem van de veiligheid van kwetsbare weggebruikers op stedelijke wegennetten doet zichaan weerszijden van de grens in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid (1762 ha/km² in Bergen en 2410 ha/km² in Douai) op vergelijkbare wijze voor bij veel buitenlandse gebruikers(grensarbeiders, toeristen, enz.). Stedelijke stoffen zijn dichtbij, maar hebben verrassendeeigenschappen die gevaren kunnen opleveren die alleen een gezamenlijke studie kan onthullen. 

 

Exemple de nuage de points d’un scan 3D / Voorbeeld van een puntenwolk van een 3D scan

 

Les simulations immersives réalistes constituent une solution adaptée au problème. Elles permettent de placer sans risque des volontaires dans des situations « de danger » et de mesurer objectivement leur attention visuelle dans un ensemble de situations caractéristiques représentatives des infrastructures présentes de part et d’autre de la frontière. L’hypothèse du projet est que l’analyse de l’attention permet des recommandations pour les responsables mobilité des villes transfrontalières.

Realistische dompelende simulaties zijn een oplossing die is aangepast aan het probleem. Zij makenhet mogelijk om vrijwilligers veilig in "gevaarlijke" situaties te plaatsen en hun visuele aandachtobjectief te meten in een aantal karakteristieke situaties die representatief zijn voor de infrastructuuraan weerszijden van de grens. De projecthypothese is dat de aandachtsanalyse aanbevelingen voormobiliteitsmanagers in grensoverschrijdende steden mogelijk maakt. 
Casque VR avec eye-tracking/ VR Headset met eye-tracking

 

 

La complémentarité des deux opérateurs est très forte : l’IMT-LD mène des recherches en Transports Intelligents pour modéliser des comportements « d’usagers vulnérables » en situations dangereuses. UMONS dispose d’une compétence unique en « analyse de l’attention en environnement immersif » utilisant des modèles 3D avec des distracteurs ou un champ de vision restreint pour simuler des problèmes liés à l’âge.

 

 

 

 

 

Scanner 3D / 3D-scanner
De complementariteit van de twee operatoren is zeer sterk: de ITM-LD doet onderzoek op het gebied van intelligent vervoer om het gedrag van "kwetsbare gebruikers" in gevaarlijke situaties te modelleren. UMONS heeft een unieke expertise in "aandachtsanalyse in immersieve omgevingen" met behulp van 3D-modellen met afleiders of een beperkt gezichtsveld om leeftijdsgebonden problemen te simuleren.